Меню
Вашата количка

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ


Официални правила за провеждане на игри на Facebook страницата и в Instagram профила на Медицински магазин „МЕДМАГ“


 


Игрите, провеждани на Facebook страницата и в Instagram профила на Медицински магазин „МЕДМАГ“, се организират и провеждат от „МЕДМАГ“ ООД.С участието си в играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.


 

I. Механизъм на провеждане на игри


1. Игрите ще се провеждат на страницата на Медицински магазин „МЕДМАГ“ във Facebook с адрес https://www.facebook.com/medmagbg и в Instagram профила с адрес https://www.instagram.com/medmagbg/. Конкретният период за всяка игра ще се определя в пост, задаващ началото и конкретните правила за всяка инициатива.

2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.


 

II. Право на участие


3. В игрите имат право да участват всички физически лица на територията на България с изключение на служителите на „МЕДМАГ“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.


 

III. Награди


5. Наградите се теглят на произволен принцип. В случай че в указания в т. 9 срок не бъде установен контакт с някой от изтеглените печеливши, наградата/-ите се предоставя/-т на резервен/-ни печеливш/-и. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.


6. Имената на спечелилите участници се публикуват като коментар в промоционалния пост на Facebook страницата и в Instagram профила на Медицински магазин „МЕДМАГ“ в деня на тяхното изтегляне.


7. На печелившите Участници ще бъдат изпратени уведомителни лични съобщения на профилите им във Facebook (чрез Messеnger) или Instagram. За да получи наградата си, всеки печеливш Участник следва да посочи в отговор на това съобщение своите данни за доставка на наградата, а именно: име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка.


Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности.


8. Всеки участник има право да получи само една награда.


9. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.


10. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на резервен печеливш.


11. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта.IV. Лични данни


12. Участието в играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до публичния си профил във Facebook и личните данни, съдържащи се в него, а всеки печеливш участник и данните по т. 7 по-горе, като се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на играта и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „МЕДМАГ“ ООД, ЕИК 203982121, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Д-р Максим Караденев“ 22.


13. Личните данни по т.12 се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди на основание чл. 6, ал.1, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор). Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.


14. Данните се пазят за срок до 3 месеца след края на промоцията. Всеки участник, чиито данни се обработват за целите на Играта, има следните права:


(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.


За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на medmag@medmagbg.com. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на  https://medmagbg.com/terms-and-conditions-of-use .


16. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.V. Други условия


17. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или при неспазени срокове по т.7 и т.9.


18. Всеки евентуален правен спор между Организатора от една страна и участник от друга се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.


19. Игрите по настоящите правила по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.


20. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в играта.


21.  Организаторът не носи отговорност за забава или невъзможност за предоставяне на наградата поради официални празници.


22. Възложителят има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Възложителя е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.


23. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.


24. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на настоящите правила.


25. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Организатора е окончателно.


 


Настоящите правила влизат в сила от 18.10.2022 г.